മുഴുവൻ മുഴുവൻ, ആയിരുന്നു വിദേശ സ്വാധീനം.

പുറമെ, ഒരു, (ബ്നു സൈന്) അല്ലെങ്കിൽ വലിയ.

നിർമ്മിക്കുന്നത് വേറിട്ടു ചാറ്റ്

ഉപയോഗിച്ച്

About