താൽപ്പര്യങ്ങൾ, സംസാരിക്കുന്നു, വ്യത്യസ്ത ഭാഷകള്, — ബൗദ്ധിക വിഷയങ്ങൾ, കല അതുപോലെ അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളും, ഞാൻ ല്യോനിങ്ങ്. ഞാൻ ക്ലാസുകൾ വരയിൽ ഡിജിറ്റൽ ഡിസൈനിംഗ്, ഞാൻ കൂടുതൽ വ്യക്തി പറക്കൽ എന്നെ.

സാധാരണ ഉയരം.

ശേഷം ഞാന് ഗ്രാജുവേറ്റ്

About