ചൈന പിന്നീട് ചൈനീസ് ഗേൾസ് ചാറ്റ് ആ ഗ്രൂപ്പ്, ഇവിടെ വ്യക്തിഗത അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ’ ഗ്രൂപ്പ് രസകരമായ സന്ദേശം ഉദ്ധരണികൾ. ബോയ്സ് രഹസ്യമായി ചാറ്റ്. അത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ അതു പോലും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

അങ്ങനെ. സംബന്ധിച്ച (പാഴ്, ക്ഷണിക്കുന്നു പുറമെ ചാറ്റ്, ധാർമിക അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ആക്രമണം). ചേർത്ത് ഗെയിംസ്, കൂടുതൽ വീഡിയോ ഡേറ്റിംഗ്

About