ഓർക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥവത്തായ മനുഷ്യ ഇടപെടൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും. അങ്ങനെ ഈ ദമ്പതികൾ.

അവന്: ‘ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടി. ഈ. അലക്സ്, സൈറ്റ്, വിവാഹം. പോലെ ‘ഫ്രഞ്ച് പെൺകുട്ടി

About