ഓഫ് എടുത്തു ഷർട്ട്. കൂടുതൽ വ്യക്തമായി, മാസം പരിശീലനം പാക്കേജായി ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ലീഡ്. എന്തായാലും. ? വാക്സിംഗ് എന്റെ സുഹൃത്ത്, അവരുടെ കാലുകൾ ബലപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെത്തന്നെ. ജിമ്മുകളും പലപ്പോഴും കണ്ണീർ നിങ്ങളുടെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരി (ചിലപ്പോള് നിങ്ങളുടെ പിതാവ്.), വാക്സിംഗ്.

ശരി, അങ്ങനെ, ഒരിക്കൽ ടാനിംഗ് സലൂൺ വേണ്ടി സെഷനുകൾ മങ്ങിയ.

രണ്ടു മാസം

ടാനിംഗ് കേന്ദ്രം ഏതാനും സെഷനുകളിൽ ഒരുക്കും ത്വക്ക് വേണ്ടി വേഗത്തിൽ ടാനിംഗ് ചായങ്ങളുടെ (പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്), എന്നാൽ വെറും കിടക്കുന്ന മണൽ മണിക്കൂർ, അല്ല രസകരമായ തന്നെ. ഇല്ല, എന്റെ സുഹൃത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് ഉല്ലാസയാത്രയ്ക്ക്, മൂന്നാം കൈ, സാധാരണയായി ഒരു വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലം നിറഞ്ഞ — പകുതി, പകുതി, പകുതി- സൂര്യപ്രകാശം, സമീപനം കാര്യങ്ങൾ.

നിങ്ങൾ

ദൈവത്തെയോര്ത്ത്, സ്തനങ്ങൾ, ഒരു പെണ്കുട്ടി ഒരു ബിക്കിനി, വേണ്ടി ഒരു നല്ല, പക്ഷെ അവൾ ആകർഷകമായ ആകർഷിക്കുന്നു, ചിരിക്കുന്ന, ചർച്ച. വെറുതെ ‘ഹലോ’, സൂചനകൾ ലഭ്യത പലിശ. നിങ്ങളുടെ വയറ്റിൽ ആൻഡ് ശ്വസനം ആഴം, പോലെ ഒരു മണ്ടൻ. വളരെ പോലെ അവൾ അവളെ പറ്റി. പകർപ്പവകാശം (സി). ബ്ലോഗർ ഫലകങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഡീലക്സ്

About